රෝප් පෙට් සෙල්ලම් බඩු
  • Ball And Rope Dog Toy

    බෝල සහ කඹ බල්ලා සෙල්ලම් බඩු

    බෝල සහ කඹ සුනඛ සෙල්ලම් බඩු ස්වභාවිකව කපු කෙඳි හා විෂ නොවන සායම් ද්‍රව්‍ය වලින් සාදා ඇත, එය පිරිසිදු කිරීම සඳහා දැඩි අවුලක් ඉතිරි නොකරයි.

    බෝල සහ කඹ සුනඛ සෙල්ලම් බඩු මධ්යම සුනඛයින් සහ විශාල සුනඛයින් සඳහා පරිපූර්ණ වන අතර ඒවා ඉතා විනෝදජනක වන අතර ඔබේ බල්ලා පැය ගණනක් විනෝද වනු ඇත.

    බෝල සහ ලණු සුනඛ සෙල්ලම් බඩු චුවින් කිරීම සඳහා හොඳ වන අතර දත් විදුරුමස් පිරිසිදුව හා සෞඛ්‍ය සම්පන්නව තබා ගැනීමට උපකාරී වේ.