සුරතල් නියපොතු ගොනුව
 • Pet Nail File

  සුරතල් නියපොතු ගොනුව

  සුරතල් නියපොතු ගොනුව ආරක්ෂිතව හා පහසුවෙන් දියමන්ති දාරය සමඟ සුමට නිමි නියපොතු ලබා ගනී. නිකල් එකක කාවැදී ඇති කුඩා ස් st ටික ඉක්මනින් සුරතලාගේ නියපොතු ගොනු කරයි. නියපොතු වලට සරිලන සේ සුරතල් නියපොතු ගොනු ඇඳ සමෝච්ඡය.

  සුරතල් නියපොතු ගොනුව සැප පහසු හසුරුවකින් යුක්ත වන අතර ස්ලිප් නොවන ග්‍රහණයෙන් යුක්ත වේ.

 • Pet Nail File

  සුරතල් නියපොතු ගොනුව

  සුරතල් නියපොතු ගොනුව ආරක්ෂිතව හා පහසුවෙන් දියමන්ති දාරය සමඟ සුමට නිමි නියපොතු ලබා ගනී. නිකල් එකක කාවැදී ඇති කුඩා ස් st ටික ඉක්මනින් සුරතල් සතුන් ගොනු කරයි'ගොළුබෙල්ලා. සුරතල් නියපොතු ගොනු ඇඳ නියපොතු වලට සරිලන සේ සමතලා කර ඇත.

  සුරතල් නියපොතු ගොනුව සැප පහසු හසුරුවකින් යුක්ත වන අතර ස්ලිප් නොවන ග්‍රහණයෙන් යුක්ත වේ.